BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1604/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Transimex Sài GònHữu Nghị
(Đ/c: Lô A1, đường số 3, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)

Trả lời công văn số 01/CV-SGHN ngày 12/3/2009 của Công ty đềnghị hướng dẫn thủ tục thành lập kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ thì khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang là khuvực được phép thành lập kho ngoại quan.

- Nếu khu vực kho, bãi của Công ty đáp ứng đủ các điều kiệnvề kho, cơ sở vật chất kỹ thuật quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm 1.2.c và 1.2.d khoản I mục4 Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính (trừ máysoi), thì được phép thành lập kho ngoại quan.

- Trình tự, thủ tục cụ thể đề nghị Công ty liên hệ với CụcHải quan địa phương nơi dự kiến thành lập kho ngoại quan để được hướng dẫn giảiquyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh