UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/UBND-GT
V/v Triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ giai đoạn 2014-2020

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tựhành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ:

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợpvới Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tàichính, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị quản lý trựctiếp các tuyến Quốc lộ thống nhất trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập tổcông tác liên ngành cấp tỉnh để triển khai thực hiện các việc sau:

1.1. SởXây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa đối với các tuyến Quốc lộ theo lộ trìnhtại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ gửikèm theo;

1.2. Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cánhân có công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ về các quy định củapháp luật trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, kếhoạch giải tỏa trong hành lang an toàn đường bộ.

1.3. rà soát lại diện tích đất trong phạm vihành lang an toàn đường bộ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhânvà tổ chức, có phương án thu hồi diện tích đất đã cấp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

2.1. Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải,các đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn rà soát, phân loại và thống kê cáccông trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ;

2.2. Thành lập tổ công tác liên ngành (các thànhphần tương ứng tổ công tác liên ngành cấp tỉnh) thực hiện kế hoạch giải tỏatrên địa bàn; thông báo, tuyên truyền kế hoạch thực hiện giải tỏa đến cá nhân,đơn vị có công trình đã được bồi thường, giải tỏa nay tái lấn chiếm, chủ côngtrình phải tự tháo dỡ và không được bồi thường;

2.3. Tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa cáccông trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ vàcác công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ. Thành lập tổcưỡng chế gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (làm Tổ trưởng), TrưởngCông an huyện, thành phố và đại diện cơ quan quản lý trực tiếp đường bộ, thànhphố và đại diện cơ quan quản lý trực tiếp đường, bộ Thanh tra chuyên ngành.

3.Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạchvà Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thông tin và Truyềnthông, Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo chức năng chủđộng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đườngbộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 Công văn này và khi có văn bản hướng dẫncủa các Bộ, ngành Trung ương theo quy định tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Giao thông vận tải làm đầu mối theodõi, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang antoàn giao thông đường bộ, định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượtthẩm quyền giải quyết, yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố và các đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến giảiquyết kịp thời./.

Nơi nhận:- Như kính gửi (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang, Đài PT và TH tỉnh
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-GT-TH-NC. C36

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang