TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty lương thực Sông Hậu
(Lô 18 - KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ)

Trả lờicông văn số 2430/LTSH-TCKT ngày 21/11/2014 của Công ty lương thực Sông Hậu kiến nghị hướng dẫn xác định“ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

“Ngày hoàn tất thủ tục hi quan trên tờ khai hải quan” quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/05/2014 sửa đổi khoản 4 Điều 6 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được hiểu là ngày thông quan trên tờ khai hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty lương thực Sông Hậu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn