BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BÌNH VÀ
XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1605/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chính sách đối với người lao động

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trả lời công vănsố 1010/NHNo-LĐTL ngày 25/3/2008 của quý cơ quan đề nghị để người lao động làmnghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong hệ thống của Ngân hàngNông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được làm việc đến khi đủ tuổi quyđịnh tại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

Tuổi quy địnhtại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội là điều kiện về tuổi nghỉ hưu đốivới người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm làmnghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi cóphụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Theo quy định này, tuổi nghỉ hưu của ngườilao động làm việc với các điều kiện lao động trên khi nghỉ việc từ đủ 55 tuổiđến đủ 60 tuổi đối với nam và từ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ.

Việc giải quyếtnghỉ việc đối với người lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật laođộng và tuổi nghỉ hưu của người lao động khi nghỉ việc phải đảm bảo đủđiều kiện quy định trong Luật bảo hiểm xã hội.

Như vậy, đối vớingười lao động nêu tại điểm b khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội, khi đơn vịcó nhu cầu sử dụng, người lao động tiếp tục làm việc có đủ 20 đóng bảo hiểm xãhội trở lên, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí không quá 60 tuổi đối với nam và 55tuổi đối với nữ.

Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện chính sách đối với người lao động./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, BHXH

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân