ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1605/SNV-XDCQ
Về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường – xã, thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gởi: Ủy ban nhân dân quận-huyện

Thực hiện Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựngquận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh,Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thành lập như sau :

1. Về quyết định thành lập :

Căn cứ Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện Quyết định thành lậpThanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn.

a) Về tên gọi :

- Thanh tra xây dựng quận-huyện : Thanh tra Xây dựng + tênquận-huyện. Ví dụ : Thanh tra Xây dựng quận 1, Thanh tra Xây dựng quận BìnhThạnh, Thanh tra Xây dựng huyện Bình Chánh;

- Thanh tra xây dựng phường-xã-thị trấn : Thanh tra Xây dựng+ tên phường-xã-thị trấn. Ví dụ : Thanh tra Xây dựng phường 1 – quận 8, Thanhtra xây dựng xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh, Thanh tra Xây dựng thị trấn CầnThạnh - huyện Cần Giờ.

b) Về nội dung quyết định : Chú ý thể hiện nội dung : đượcsử dụng con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại số:…..

c) Về hình thức văn bản : nên làm chung một quyết định thànhlập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn (cầncó phụ lục danh mục tên gọi Thanh tra xây dựng phường-xã-thị trấn kèm theo).

2. Về nhân sự :

a) Bổ nhiệm Chánh, Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận-huyện :Căn cứ Quyết định số 165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủQuy định tạm thời tiêu chuẩn Thanh tra viên ngành xây dựng quận-huyện và xã-phường-thịtrấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và khả năng, năng lực cánbộ, Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định bổ nhiệm Chánh, Phó Chánh Thanh traXây dựng quận-huyện theo thẩm quyền.

b) Về cán bộ, công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựngquận-huyện, phường-xã-thị trấn.

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định (tại Quyết định số 165/2007/QĐ-TTgngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 11 của Quy chế ban hành kèmQuyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố),Ủy ban nhân dân quận-huyện tạm tuyển công chức (từ lực lượng Đội, Tổ quản lýtrật tự đô thị hoặc tuyển mới) vào làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận-huyện,phường-xã-thị trấn để chờ dự kỳ thi tuyển công chức.

c) Về cộng tác viên thanh tra xây dựng : Tùy theo tình hìnhcông tác, Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định việc bố trí lực lượng cộng tácviên Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn (không thuộc chỉ tiêubiên chế). Về chế độ tiền lương cộng tác viên, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Sở Tàichính và Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Để Thanhtra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn sớm đi vào hoạt động và ổn định, trướcmắt, Sở Nội vụ thống nhất mức lương cho lực lượng cộng tác viên Thanh tra xâydựng quận- huyện, phường-xã-thị trấn được tạm ứng bằng với mức lương của lựclượng Đội, Tổ quản lý trật tự đô thị đã thực hiện trước đây.

3. Về biên chế :

Thanh tra xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn thuộc chỉtiêu biên chế hành chính của quận-huyện do Ủy ban nhân dân thành phố giao choỦy ban nhân dân quận-huyện hàng năm (theo Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày23/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố : Thanh tra Xây dựng quận-huyện có từ15 – 20 người, Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn có từ 3 – 4 người).

Thanh tra xây dựng quận, huyện gồm có các chức danh : ChánhThanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, cán bộ, công chức và một sốchức danh khác như lái xe, kế toán, tổng hợp kiêm văn thư - lưu trữ, đánh máykiêm thủ quỹ, cộng tác viên.

Thanh tra xây dựng phường, xã, thị trấn có Thanh tra viên vàcộng tác viên.

4. Về thi tuyển công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựngquận-huyện, phường-xã-thị trấn.

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số165/2007/QĐ-TTg ngày 27/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu biên chế và tìnhhình thực tế, Ủy ban nhân dân quận-huyện khẩn trương lập danh sách và hồ sơ dựkỳ thi tuyển công chức làm việc tại Thanh tra Xây dựng quận-huyện,phường-xã-thị trấn. Về nội dung thông báo thi tuyển, tiếp tục thực hiện theoThông báo số 1498/SNV-TB ngày 09/11/2007 của Sở Nội vụ và gia hạn ngày nhận hồsơ đến hết ngày 21/12/2007.

5. Về quy chế tổ chức và hoạt động :

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựngquận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thị trấn ban hành kèm Quyết định số133/2007/QĐ-UBND ngày 23/11/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thí điểmthành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường-xã-thịtrấn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo xây dựng Quychế cụ thể nhưng không trái với Quy chế mẫu và quy định pháp luật hiện hành.

Để tổ chức Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấnsớm đi vào hoạt động, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân quận-huyện khẩn trươngtriển khai việc thành lập, bổ nhiệm các chức danh và bố trí nhân sự làm việctại Thanh tra Xây dựng quận-huyện, phường-xã-thị trấn; sau khi triển khai thựchiện, Ủy ban nhân dân quận-huyện gởi quyết định thành lập, bổ nhiệm, danh sáchcán bộ, công chức và cộng tác viên về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo quá trìnhtriển khai Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khókhăn đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thànhphố xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố “để báo cáo”;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Lưu : VP, P.XDCQ) P-30b

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ