BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập tài sản di chuyển.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

Ông Sơn Hải
(Đ/c: 193/36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời Đơn đề ngày 02/03/2007 củaÔng Sơn Hải về đề nghị cho biết Ông có được phép nhập khẩu tài sản và các vật dụng gia đình khác theo chế độ tài sản di chuyển không? và sẽ áp dụng chính sách về thuế như thế nào? có thể nhập khẩu tài sản qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh hay không?, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tiếp theo công văn số 698/TCHQ-GSQLng ày 30/01/2007 của Tổng cục Hải quan, nếu Ông có Quyết định (Giấy báo tin) của Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam cho phép Ông thuộc đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài trở về định cư ở Việt Nam thì Ông được nhập khẩu xe ôtô,xe gắn máy và một số vật dụng khác … theo chế độ tài sản di chuyển theo đúng quy định tại Thông tư 27/2001/TTLT /BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 của liên Bộ Thươngmại - Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Về chính sách thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Về thủ tục nhập khẩu thực hiệntại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi Ông mang tài sản về Việt Nam. Riêng, đối với xe ôtô, xe gắn máy trước khi làm thủ tục nhập khẩu Ông phải liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (nơi Ông đăng ký hộ khẩu) để được cấp giấy phép nhập khẩu xe theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Ông được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP HCM (để thực hiện);
- Cục HQ Tây Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu