BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hải Phòng

Trả lời công văn số 13495/HQHP-NV ngày 31/12/2008 của CụcHải quan Tp. Hải Phòng vướng mắc về việc bổ sung C/O mẫu D, Tổng cục có ý kiếnnhư sau:

Đây không phải là vướng mắc về hoàn thuế theo hiệu lực hồitố tại Quyết định 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008. Do vậy, việc Cục Hải quan Tp.Hải Phòng căn cứ quy định tại Quyết định nêu trên để chấp nhận việc nộp bổ sungC/O mà tại thời điểm đăng ký tờ khai không có công văn xin nợ là không đúngthẩm quyền. Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hải Phòng nghiên cứu áp dụng đúng quy địnhpháp luật để xử lý vụ việc.

Về đề nghị nộp bổ sung C/O của các lô hàng: xem xét nguyênnhân của việc không có công văn xin nợ tại thời điểm mở tờ khai là do có sựthay đổi về mã số lô hàng và căn cứ trên quy định tại Điều 13, phụ lục 2 Quyếtđịnh 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4/10/2004, chấp nhận việc nộp bổ sung C/O của cáclô hàng có liên quan với điều kiện C/O đó hợp lệ và còn hiệu lực, thực tế hànghóa nhập khẩu (trường hợp có kiểm tra thực tế) phù hợp với các nội dung trênC/O.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp Hải Phòng kiểm tra các hồ sơ có liênquan và xử lý vụ việc theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh