BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1606/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Kínhgửi: Tổng công tyTư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 448/HEC-KD ngày 18/6/2015 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam- CTCP về chi phí tư vấn thiết kế xâydựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn thiết kế được hướngdẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng côngbố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Do cóyêu cầu kỹ thuật phức tạp, vì vậy đối với công trình lấy nước số 1 (TN1), côngtrình lấy nước số 2 (TN2) của công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi- Cẩm Trang thuộc Dự án Hệ thống thủylợi Ngàn Trươi -Cẩm Trang,tỉnh Hà Tĩnh, việc xác định chi phí thiết kế theo hướng dẫn tại Quyết định số957/QĐ-BXD như nêu tại văn bản số 448/HEC-KD là phù hợp. Việc thanh toán, quyếttoán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quyđịnh của Nhà nước có liên quan.

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủylợi Việt Nam - CTCP căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh