TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1606/GSQL-TH
V/v hàng hóa gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất

(Đ/c: 18A, đường Cộng Hòa, phường 12, quậnTân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 528/UDKTSX-CNTTTT ngày 27/11/2014 của Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất về việc gửi hàng hóa vào kho ngoại quan trong thời gian chờ làm thủ tục hải quan. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Do mặt hàng “Động cơ tổng thành UTD-20 và Gỗ ván sàn mới 100%” không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo Phụ lục 1 Ban hành kèm Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; không thuộc loại hàng hóa gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường nên được gửi kho ngoại quan theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời và đề nghị Công ty TNHH MTV Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất liên hệ với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan để được giải quyết thủ tục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn