BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1606/TCHQ-GSQL
V/v chuyển hồ sơ khiếu nại phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 309/DLC-CV ngày 10/3/2009 của Công ty TNHHthiết bị và dịch vụ Đồng Lợi đề nghị xem xét việc phân loại hàng hóa nhập khẩulà máy nén khí công nghiệp thuộc tờ khai hải quan số 6986/NK /KD ngày 26/7/2007tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công – Cục Hải quan TP. Hải Phòng,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Điều 30 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi bổ sung một số điềucủa Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005; Quyết định số 43/2007/QĐ-BTCngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tiếp côngdân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trongngành Tài chính; Quyết định số 636/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2008 của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại về việc phânloại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 0309/DLC (bản chính) dẫn trên để Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công– Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH thiết bị và dịch vụ Đồng Lợi: thay trả lời CV số 0309/DLC ngày 10/3/2009 (Biệt thự G17 làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh