BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1606/TCHQ-TXNK
V/v hỗ trợ thông tin giá

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 329/HQLS-TXNK ngày 27/01/2014 của Cục Hảiquan tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng giá mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đểcó cơ sở xây dựng mức giá kiểm tra đối với mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu vàoDanh mục quản lý rủi ro về giá cấp Cục của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng cụcHải quan cung cấp thông tin mức giá khai báo của mặt hàng này tại một số tờkhai nhập khẩu như sau:

- Tờkhai số 331/NKD ngày 27/01/2014 tại Chi cục Hải quan của khẩu Cha Lo - QuảngBình: Trâu sống dùng để làm thịt giống đực (loại có trọng lượng từ 250 đến 300kg/con), xuất xứ Thái Lan: 250 USD/con động vật;

- Tờkhai số 4738/NKD ngày 27/12/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo - QuảngBình: Bò sống dùng để làm thịt giống đực (loại có trọng lượng từ 301 đến 350kg/con), xuất xứ Thái Lan: 260 USD/con động vật;

- Tờkhai số 199/NKD ngày 17/01/2014 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo - QuảngBình: Bò sống dùng để làm thịt giống đực (loại có trọng lượng từ 251 đến 300kg/con), xuất xứ Thái Lan: 220 USD/con động vật.

Yêucầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tham khảo thông tin trên đây và nội dung côngvăn số 902/TCHQ-TXNK ngày 23/01/2014 của Tổng cục Hải quan để xây dựng bổ sungmức giá kiểm tra mặt hàng trâu, bò sống nhập khẩu vào Danh mục quản lý rủi rovề giá cấp Cục.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn