BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1607/BYT-K2 ĐT
Vv. Thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương

Tiếp theo công văn số 5229/BYT-K2 ĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Ytế về việc triển khai thực hiện thông tư số 07/2008/TT-BYT ; Nay Bộ Y tế hướngdẫn các Sở Y tế việc tổ chức đào tạo liên tục cán bộ y tế ở địa phương gồmnhững nội dung cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Ở ĐỊA PHƯƠNG GỒM CÓ:

1. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đã được Bộ Y tế giao nhiệm vụ (theocông văn số 8444/BYT-K2 ĐT ngày 9/7/2008). Đây là các cơ sở đào tạo chuyênnghiệp các loại hình đã được Bộ Y tế quy định theo điều lệ của trường.

2. Sở Y tế (bao gồm các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Y tế sau khiđược thẩm định và cho phép của Bộ Y tế) để tham gia đào tạo liên tục cùng cáctrường y tế của địa phương nhằm mở rộng khả năng và phạm vi đào tạo liên tụcđáp ứng cho nhu cầu của ngành.

- Sở Y tế quản lý chung việc xây dựng kế hoạch, phân côngnhiệm vụ và cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục (chứng chỉ)

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh bao gồm: các Bệnh viện đa khoa,chuyên khoa; Trung tâm y tế hệ dự phòng và chuyên ngành; Trung tâm kiểm nghiệm;Chi cục DS-KHHGD, Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm...có đủ điều kiện theo quyđịnh được thẩm định và cho phép của Bộ Y tế.

3. Các đơn vị đào tạo liên tục khác: ở địa phương còn có thể có các đơnvị đào tạo của Trung ương, hoặc Trung tâm đào tạo liên tục cho khu vực, các cơsở đào tạo này sẽ được giao các nhiệm vụ đào tạo liên tục về một lĩnh vực y tếnào đó theo hướng dẫn riêng của Bộ Y tế.

II. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LIÊNTỤC

1. Ở địa phương:

- Sở Y tế: có cán bộ phụ trách đàotạo liên tục là một Lãnh đạo và một cán bộ.

- Mỗi cơ sở đào tạo liên tục: có 1cán bộ chuyên trách

(Cán bộ phụ trách đào tạo liên tụclàm đầu mối liên hệ phải được đăng ký tên, địa chỉ liên lạc ở Sở Y tế và Bộ Ytế )

2. Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo)có cán bộ phụ trách

- Một lãnh đạo Vụ.

- Một chuyên viên.

III. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO LIÊNTỤC Ở TỈNH

1. Sở Y tế quản lý và cấp phôi giấychứng nhận đào tạo liên tục theo mẫu và quy định tại Thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế

2. Bộ Y tế cấp mã cho giấy chứngnhận đào tạo liên tục cho các tỉnh/thành phố ( mỗi sở y tế chỉ có một mã, manglý hiệu bắt đầu bằng chữ C)

3. Giấy chứng nhận đào tạo liên tục(phải có 2 chữ ký)

- Một của lãnh đạo cơ sở đào tạoliên tục được giao nhiệm vụ phụ trách đào tạo liên tục ký tên và đóng dấu giấychứng nhận cho những người hoàn thành khóa học (chỉ những người được giao nhiệmvụ mới có thẩm quyền ký);

- Một của lãnh đạo Sở Y tế phụ tráchcông tác đào tạo liên tục (ký tên và đóng dấu của Sở Y tế- sau khi đã có chữ kýcủa đơn vị đào tạo).

4. Quản lý giấy chứng nhận:

- Cán bộ chuyên trách của cơ sở trựctiếp đào tạo ghi đủ các thông tin như trong giấy chứng nhận (có sổ theo dõi cấpgiấy chứng nhận lưu lâu dài- quản lý đến tên người học);

- Cán bộ chuyên trách đào tạo liêntục của Sở Y tế ghi Mã số giấy chứng nhận cấp cho các khóa đào tạo liên tục để theo dõi và báo cáo (quản lý số lượng học viên).

IV. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Sở Y tế xem xét các điều kiện củacơ sở xin được đào tạo liên tục theo thông tư 07/2008/TT-BYT gửi công văn về BộY tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) xin thẩm định và công nhận. Công văn của Sở Y tếcó gửi kèm “Hồ sơ xin công nhận là cơ sở đào tạo liên tục” gồm có: Chương trìnhđào tạo cho từng khóa học; Danh sách giảng viên; Tài liệu đào tạo; Cơ sở vậtchất (địa điểm, trang thiết bị và phương tiện dạy học) và cán bộ chuyên trách.

2. Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế xemxét và thẩm định cho từng đơn vị trực thuộc sở.

3. Bộ Y tế công nhận cơ sở đủ điềukiện sau khi xem xét thẩm định

4. Cơ sở đào tạo liên tục đã đượccông nhận ở Tỉnh muốn mở thêm các khóa học mới: cần báo cáo Sở Y tế để thẩmđịnh và công nhận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thẩm định do Sở Y tế thànhlập (Bộ Y tế sẽ uỷ nhiệm cho Sở Y tế).

5. Bộ Y tế kiểm tra, giám sát vàhướng dẫn việc thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ y tế ở địa phương.

V. SƠ ĐỒ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Ở ĐỊAPHƯƠNG

Công văn 1607/BYT-K2ĐT thực hiện Thông tư 07/2008/TT-BYT tại địa phương

Sau khi nhận được công văn này, các Sở Y tế cần triểnkhai xây dựng tổ chức đơn vị đào tạo liên tục và tổ chức đào tạo cho cán bộ ytế ở địa phương theo tinh thần của thông tư 07/2008/TT-BYT Cần biết thêm chitiết xin liên hệ Ths. Phí Nguyệt Thanh, chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo, BộY tế, điện thoại 04.62732273/1412 - 0915571177.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Lưu:VT, K2ĐT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Trương Việt Dũng