công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1607TCT/NV5
NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC HOÀN THUẾ
GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ODA

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hoà Bình

Trả lời Công văn số170 CT/NV ngày 14/4/2003 của Cục thuế tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện hoàn thuếgiá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án ODA, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Thời điểm trước khi cấp mã số thuế:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính trườnghợp trong thời gian đầu thực hiện Dự án, do một số nguyên nhân khách quan, cácchủ dự án chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế nhưng có mua mộtsố hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho các Dự án thì số thuế GTGT của hàng hoá, dịchvụ ghi trên các hoá đơn chưa có mã số thuế của chủ dự án nhưng có tên người mualà chủ dự án và đầy dủ nội dung khác của hoá đơn sẽ được hoàn lại nếu chủ dự áncam kết hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án và cơ quan thuế kiểm trađối chiếu xác minh bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đã kê khai đối với các hoáđơn nêu trên.

2. Thời điểm sau khi được cấp mã số thuế:

- Đối với các hoá đơn trước ngày 30/9/2001 đề nghị Cục thuếhướng dẫn các đối tượng được hoàn thuế thực hiện việc kê khai hoàn thuế GTGTtheo hướng dẫn tại Công văn số 1804TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính.

- Đối với các hoá đơn từ ngày 30/9/2001, đề nghị Cục thuếhướng dẫn các đối tượng được hoàn thuế thực hiện việc kê khai hoàn thuế GTGTnhư hướng dẫn tại điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC và cácvăn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày25/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vàotheo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ thì Thông tư này có hiệu lựcthi hành từ ngày 1/1/2003. Vì vậy, số thuế GTGT được hoàn năm 2002 của chủ dựán sử dụng nguồn vốn ODA thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT bao gồm cả số thuếGTGT được khấu trừ theo tỷ lệ (%) quy định tại điểm 1.2.b, mục III, phần BThông tư số 122/2000/TT-BTC , điểm 1.b, phần thứ IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính. Thời gian xác định được tính khấu trừ hoặchoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002nêu trên được căn cứ theo thời gian ghi trên hoá đơn. Những trường hợp bảng kêthu mua và hoá đơn bán hàng thông thường phát sinh trước ngày 1/1/2003 nhưng kêkhai chậm so với thời gian quy định thì không được tính khấu trừ hoặc hoàn thuếGTGT theo tỷ lệ ấn định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hoà Bình biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện.