BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1607 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hoà Bình

Trả lời công văn số 170 CT/NV ngày 14/4/2003 của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thời điểm trước khi cấp mã số thuế:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính trường hợp trong thời gian đầu thực hiện Dự án, do một số nguyên nhân khách quan, các chủ dự án chưa đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế nhưng có mua một số hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho các Dự án thì số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ ghi trên các hoá đơn chưa có mã số thuế của chủ dự án nhưng có tên người mua là chủ dự án và đầy đủ nội dung khác của hoá đơn sẽ được hoàn lại nếu chủ dự án cam kết hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án và cơ quan thuế kiểm tra đối chiếu xác minh bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đã kê khai nộp thuế đối chiếu xác minh bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ đã kê khai nộp thuế đối với các hoá đơn nêu trên.

2. Thời điểm sau khi được cấp mã số thuế:

- Đối với các hoá đơn trước ngày 30/9/2001 đề nghị Cục thuế hướng dẫn các đối tượng được hoàn thuế thực hiện việc kê khai hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 1804 TC/TCT ngày 5/3/2002 của Bộ Tài chính.

- Đối với các hoá đơn từ ngày 30/9/2001 đề nghị Cục thuế hướng dẫn các đối tượng được hoàn thuế thực hiện việc kê khai hoàn thuế GTGT như hướng dẫn tại điểm, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ qui định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ thì Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2003. Vì vậy, số thuế GTGT được hoàn năm 2002 của chủ dự án sử dụng nguồn vốn ODA thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT bao gồm cả số thuế GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ (%) qui định tại điểm 1.2b, mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC điểm 1.b phần thứ IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính. Thời gian xác định được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 116/2002/TT-BTC ngày 25/12/2002 nêu trên được căn cứ theo thời gian ghi trên hoá đơn. Những trường hợp bảng kê thu mua và hoá đơn bán hàng thông thường phát sinh trước ngày 1/1/2003 nhưng kê khai chậm so với thời gian qui định thì không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT theo tỷ lệ ấn định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hoà Bình biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến