TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời các công văn số 2720/HQĐNa-GSQL và 2719/HQĐNa-GSQL đề ngày 21/11/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Malaysia và Indonesia phát hành và tiếp theo công văn số 1343/GSQL-TH ngày 10/10/2014 về việc xác minh C/O mẫu JV do Nhật Bản phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với các C/O số 0017342/CBN /2014 ngày 23/10/2014, 0017717/CBN /2014 ngày 30/10/2014 do Indonesia phát hành và C/O số KL-201411-CCF-215324-V-096321 và KL-201411-CCF-215324-V-096296 ngày 06/11/2014 do Malaysia phát hành, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O liên quan và thông báo khi có kết quả.

- Trường hợp C/O mẫu JV số tham chiếu 140097317204402909 ngày 31/7/2014: trong quá trình tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O của Nhật Bản, Tổng cục Hải quan đã nhận được danh sách mẫu dấu, chữ ký của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Nhật Bản, trong đó có tên và mẫu chữ ký của cán bộ Naoto Masuda. Danh sách này đã được thông báo tại công văn số 12728/TCHQ-GSQL ngày 20/10/2014. Đề nghị đơn vị cập nhật thông báo tại công văn dẫn trên để kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn