BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1608/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
(69 đường Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trảlời công văn số 64/AIC-TMQT ngày 13/01/2014 của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế(AIC) về việc miễn thuế thiết bị an toàn giao thông nhập khẩu do Công ty Cổphần Tiến bộ Quốc tế (AIC) phối hợp với Công ty chế tạo thiết bị an toàn giaothông Azuma Shokai (Nhật Bản) để thực hiện chương trình hỗ trợ (tặng) hoàn toànmiễn phí để lắp đặt thí điểm cho 04 tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam vàQuảng Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ Tiết b.1 Điểm b, Tiết c.1 Điểm c Khoản 4 Điều 104 và Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: Hàng hóa được phép nhập khẩulàm quà biếu, quà tặng của cáctổ chức, cá nhân từ nước ngoài biếu,tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hóa không vượt quá ba mươi triệuđồng thì được xét miễn thuế. Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng có trịgiá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đốivới phần vượt. Trừ các trường hợp sau thì được xét miễn thuế đối với toàn bộtrị giá lô hàng: “Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chínhsự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí cấp phát, nếuđược cơ quan cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuếtrong từng trường hợp cụ thể”. Thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính. Hồsơ xét miễn thuế quy định tại Điều 105 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Đểcó cơ sở xét miễn thuế, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốctế (AIC) căn cứ các quy định nêu trên bổ sung hồ sơ liên quan đến việc trao tặngthiết bị an toàn giao thông miễn phí của Công ty chế tạo thiết bị an toàn giaothông Azuma Shokai (Nhật Bản) cho các tỉnh và gửi đến Tổng cục Hải quan để đượcxem xét giải quyết theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP BTC (để b/c);
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng