TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1608TCT/ĐTNN
V/v: xác định doanh thu chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Công ty khu công nghiệp Thăng Long

Trả lời công văn không số ngày 29/3/2005 của Công ty khu công nghiệp Thăng Long về việc xác định doanh thu chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.6, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì trường hợp Công ty khu công nghiệp Thăng Long là doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định, có hoạt động cho thuê cơ sở hạ tầng mà bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định phù hợp với việc xác định chi phí của cơ sở kinh doanh. Tùy theo điều kiện về việc xác định chi phí hợp lý, cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như hướng dẫn tại Điểm 3.6, Mục II, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong thời gian ưu đãi thuế nếu lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì thu nhập chịu thuế được miễn thuế, giảm thuế bằng (=) tổng thu nhập chịu thuế chia (:) cho số năm bên thuê trả tiền trước nhân (x) với số năm được miễn thuế, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty khu công nghiệp Thăng Long biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến