VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1608/VPCP-QHQT
V/v Quan hệ với Campuchia trong việc xây dựng thuỷ điện trên sông Mê Công

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công an
- Bộ Công nghiệp
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bộ Ngoại Giao.

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 54/BCA-A11 ngày 26 tháng 3 năm 2003) về việc các tổ chức phi chính phủ tổ chức hội thảo phản ứng việc xây dựng Thuỷ điện Xê-Xan 3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Sông Mê công Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan bàn các biện pháp giải toả những thông tin không chính xác về việc ta xây dựng Thuỷ điện Xe-Xan 3; gặp gỡ lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Mỏ và năng lượng Campuchia, chính quyền tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Uỷ ban sông Mê công Campuchia để tìm hiểu rõ sự thật do phía Bạn nêu ra về tác động của nhà máy thuỷ điện đối với vùng hạ lưu sông Xê-Xan; trao đổi với phía bạn để có biện pháp cụ thể giải quyết các tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong việc sử dụng dòng sông, quản lý chặt chẽ việc tổ chức hội thảo, khảo sát nghiên cứu do các tổ chức phi chính phủ tổ chức hoặc tài trợ, không để các tổ chức phi chính phủ, báo chí nước ngoài lợi dụng kích động dư luận; báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ kết quả phối hợp thực hiện với phía bạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao