TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với hàng mẫu

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật YADEA.
(Đ/c: Lô CN10, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội)

Trả lời công văn số 12/CV-YADEA ngày 04/11/2014 của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật YADEA về việc xin hỗ trợ, giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan đối với hàng mẫu là xe máy điện nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại: Đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại Điều 69, Điều 70, Điều 71, Điều 73 phần III Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về chính sách mặt hàng:

Đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải và công văn số 10609/BTC-TCHQ ngày 31/7/2014 của Bộ Tài chính.

3. Về chính sách thuế:

Hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại phải nộp đủ các loại thuế khi nhập khẩu. Đề nghị công ty nghiên cứu và thực hiện các quy định hiện hành về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế khi hàng hóa được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật YADEA được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn