BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1609/TCHQ-GSQL
V/v xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổngcục

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về tiến độđầu tư xây dựng Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung, Tổng cục Hải quan yêu cầucác đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1/ Đối với Địa điểm dự kiến lắp đặt máy soi container do NhậtBản tài trợ: Giao cho Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Cục Hải quan TP. HồChí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng và các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục đẩynhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành cơ sở hạ tầng để lắp đặt máy soi container.

2/ Về trang bị máy soi di động tại Cảng Cát Lái - TP. Hồ ChíMinh; Cảng Green Port - Tp. Hải Phòng; Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải thuộccụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Về chuẩn bị địa điểm: Giao cho Vụ Kế hoạch tài chính chủchì phối hợp với Vụ Giám sát Quản lý, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Cục Hải quanTP. Hải Phòng và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc cụ thể với từngđơn vị khai thác cảng, khẩn trương giao mặt bằng để tiến hành xây dựng cơ sở hạtầng lắp đặt máy soi container di động. Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trongquý III/2009.

- Về thủ tục mua sắm máy soi: Yêu cầu Vụ KHTC, Vụ GSQL đẩynhanh tiến độ, thủ tục mua sắm máy soi container di động theo chỉ đạo của Lãnhđạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục. Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình Bộ trongquý II/2009.

3/ Đối với Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung:

3.1. Tổng cục sẽ tập trung xây dựng một số Địa điểm kiểm trahàng hoá tập trung đã được xác định vị trí cụ thể như tại các Cục Hải quan tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội và một số Địa điểmkiểm tra hàng hoá tập trung tại khu vực cửa khẩu đường bộ quốc tế như Hữu Nghị,Lào Cai, Lao Bảo, Mộc Bài.

Giao cho Vụ GSQL, Vụ KHTC, Ban CCHĐH: Làm việc cụ thể vớitừng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá xu hướng pháttriển hoạt động xuất nhập khẩu, xác định sự cần thiết, vị trí và điều kiện xâydựng Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.Hoàn thành khảo sát và báo cáo kết quả với Lãnh đạo Tổng cục trong tháng 5/2009để tổng hợp trình Bộ đưa vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản toàn ngành đến năm2015.

3.2. Đối với các địa điểm kiểm tra hàng hóa gắn liền với cácChi cục (Bãi kiểm tra hàng hoá), giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phốchủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch và trình Tổng cục phê duyệt để triển khai.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phốvà các đơn vị có liên quan sớm triển khai thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh