BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/TCT-CS
V/v Hóa đơn bán tài sản nhà nước.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty CP Cơ-Điện-Môi trường Lilama.
(Đ/c: Số 41-ngõ 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 41/2011/CV .BQL.EMEngày 14/03/2011 của Công ty CP Cơ-Điện-Môi trường Lilama về việc hóa đơn bántài sản nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 225/2009/TT-BTCngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bántài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước quy định:“Hóa đơn bán tài sản nhà nướcđược sử dụng khi bán các loại tài sản sau đây:

a) Tài sản nhà nước tại cơ quan nhànước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơnvị);

b) Tài sản nhà nước bị thu hồi theoquyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Tài sản thu hồi từ các dự án sửdụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc;

d) Tài sản thu hồi được khi thựchiện thanh lý tài sản nhà nước;

đ) Tài sản nhà nước chưa giao cơquan, tổ chức, đơn vị nào quản lý, sử dụng.”

Tại khoản 4, Điều 3 Thông tư số 225/2009/TT-BTC nêu trên quy định:“Tiền bán tài sản ghi trên hóa đơn bántài sản nhà nước, hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước theo mẫu quyđịnh tại khoản 1, khoản 2 Điều này không bao gồm các loại thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty CP Cơ-Điện-Môi trường Lilama nhận chuyển nhượng tài sản thuộc dự ánKhu xử lý chất thải Dung Quất do Ban Quản lý phát triển đô thị Vạn Tường là đơnvị hành chính sự nghiệp (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất) làm chủ đầutư (theo quyết định cho phép bán tài sản nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ngãi),việc chuyển nhượng tài sản nhà nước tại dự án đúng trình tự về bán tài sản nhànước theo hướng dẫn tại công văn số 14907/BTC-QLCS ngày 09/12/2008 của Bộ Tàichính thì bên chuyển nhượng liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi để được cấphóa đơn bán tài sản nhà nước. Thủ tục mua hóa đơn bán tài sản nhà nước thựchiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 225/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CPCơ-Điện-Môi trường Lilama được biết và liên hệ với cơ quan tài chính địa phươngđể được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Vụ PC-BTC, Cục QLCS;
- Cục Thuế, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, PC (2b), CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn