BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 1609/TCT-TNCN

V/v: chính sách thuế TNCN đối với việc khuyến mại tiền gửi tiết kiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trả lời công văn số 1997/NHNT .KTTC ngày 27/11/2009 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hỏi về chính sách thuế TNCN đối với tiền thưởng khuyến mại ứng với mỗi mức tiền gửi tiết kiệm tăng dần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 7, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn thu nhập được miễn thuế TNCN: “7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại ngân hàng, tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ”.

- Tại điểm 6.2, mục II, phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm: “Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ”.

- Tại điểm 1.2.5, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Tổ chức trả tiền thưởng cho cá nhân trúng thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. Căn cứ xác định số thuế khấu trừ là phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 10%.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam khuyến mại bằng cách trả lãi suất tiết kiệm cao hơn so với quy định trong thời gian theo chương trình khuyến mại ứng với mỗi mức tiết kiệm tăng dần thuộc thu nhập miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách - BTC;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ TCNH - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương