BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 161/BHXH-THU
V/v Thu BHYT hộ gia đình năm 2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- BHXH Quận Huyện;
- Đại lý thu BHYT;

Ngày 29/12/2014 Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh(BHXH TP) đã có Công văn số 4238/BHXH-THU v/v tạm dừng thu diện tham gia BHYTtheo Hộ gia đình từ tháng 1/2015 chờ hướng dẫn cụ thể của BHXH Việt Nam theođúng quy định tại Khoản 1, Điều 22, Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC tuy nhiêncho đến nay BHXH TP vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn chính thức;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của LuậtBảo hiểm Y tế (Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, có hiệu lực thi hành từ1/1/2015) và các văn bản hướng dẫn thực hiện (Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày15/11/2014 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài Chính);

Để kịp thời đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT củangười đã tham gia đến kỳ gia hạn thẻ BHYT, và người bắt đầu tham gia mới theodiện Hộ gia đình, trong tháng 1/2015; đồng thời đảm bảo nguyên tắc 100%thành viên hộ gia đình bắt buộc phải tham giatheo quy định pháp luật BHYTvà nội dung đã hướng dẫn tại điểm 2, Công văn số 4238/BHXH-THU của BHXH TP,

Nay BHXH TP thông báo tạm thời việc thu BHYT theoHộ gia đình từ 1/1/2015 như sau:

1/ Thủ tục gia hạn thẻ, đăng ký tham gia BHYT theohộ gia đình

1.1/ Đối với các trường hợp đã tự nguyện tham giaBHYT năm 2014 có thẻ BHYT hết hạn sử dụng từ 31/1/2015 trở đi:

Người có thẻ cần gia hạn lập: Tờ khai tham giaBHXH, BHYT theo mẫu (TK01-TS) và Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo mẫu(D01-HGD). Các biểu mẫu nói trên được đăng trên trang thông tin điện tử BHXH TP(trang Web) của cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc liên hệ đại lý thu BHYT để đượchướng dẫn.

Danh sách đăng ký tham gia BHYT phải ghi đủ tất cảngười trong Hộ gia đình theo đúng số người có tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trúvà chỉ cần có cam đoan của chủ hộ (chưa cần có xác nhận của tổ dân phố, UBNDđịa phương)

Khi đến nộp thủ tục tại các đại lý thu BHYT, cầnmang theo bản chính sổ hộ khẩu, tạm trú để đại lý thu BHYT đối chiếu và hoàntrả lại ngay. Ngoài ra, cần nộp thêm bản sao chụp (không cần chứng thực) củatất cả các thẻ BHYT còn hạn sử dụng của tất cả thành viên có tên trong phần Icủa Danh sách đăng ký.

Thẻ BHYT được gia hạn có giá trị sử dụng kể từ1/2/2015 nếu lập, nộp tiền và thủ tục theo quy định trước 20/1/2015. Thời hạnsử dụng thẻ và mức đóng tiền BHYT căn cứ vào thời hạn sử dụng sau cùng của thẻBHYT đã cấp, đang còn hạn sử dụng của thành viên tham gia BHYT theo Hộ gia đìnhtrong cùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

1.2/ Đối với các trường hợp mới bắt đầu tham giaBHYT theo Hộ Gia đình từ 1/1/2015:

Các trường hợp mới bắt đầu tham gia BHYT theo hộgia đình từ tháng 1/2015 và các trường hợp tham gia không liên tục từ 3 thángtrở lên trong năm tài chính thì Hộ gia đình lập và nộp các thủ tục như quy địnhtại điểm 1.1 trên đây.

Thẻ BHYT được cấp có giá trị sau 30 ngày kể từ ngàylập, nộp tiền và thủ tục theo quy định.

2. Mức đóng BHYT của ngườitham gia BHYT theo Hộ gia đình:

Mức đóng BHYT của người tham gia BHYT theo Hộ giađình từ 1/1/2015 là 4,5% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. Mức lươngcơ sở hiện nay là 1.150.000 đồng.

Việc giảm trừ mức đóng của tất cả các thành viêntrong cùng hộ khẩu tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóngbằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợmức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng như trên.

3. Trách nhiệm của BHXH quậnhuyện và các đại lý thu BHYT:

3.1. Đại lý thu:

- Tiếp nhận và hướng dẫn thủ tục cho người tham giaBHYT theo Hộ gia đình theo hướng dẫn ở điểm 1 trên đây; đối chiếu số người thamgia với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, tạm vắng; Xác định số tiền phải nộp, thu tiền,cấp biên lai thu tiền cho hộ gia đình theo mẫu quy định.

- Chuyển nộp tiền và toàn bộ thủ tục theo hướng dẫntrên về BHXH quận huyện. Thời hạn thu tiền, nộp tiền về cơ quan BHXH vẫn thựchiện như hướng dẫn trước đây.

3.2. BHXH quận huyện tiếp nhận toàn bộ thủ tục,tiền thu BHYT do đại lý chuyển đến; sao chụp có xác nhận trên 1 bộ Danh sách đểtrả lại đại lý theo dõi; in, cấp thẻ BHYT kịp thời để đại lý giao trả ngườitham gia BHYT sử dụng; lưu giữ toàn bộ bản chính Tờ khai tham gia và Danh sáchđăng ký tham gia.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời về thu BHYT hộ giađình. Đề nghị các đại lý thu BHYT trên địa bàn thành phố thông báo cho ngườitham gia BHYT theo hộ gia đình rõ và thực hiện theo nội dung thông báo này chođến khi có hướng dẫn mới. Yêu cầu BHXH các quận huyện tổ chức triển khai thựchiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểmxã hội thành phố (Phòng Thu) để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Website BHXH TP;
- Lưu VT, P.Thu (M).

GIÁM ĐỐC Cao Văn Sang