BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 161/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án Công trình giaothông

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1163/QLDA .KHTH ngày 9/10/2009của Ban quản lý dự án Công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh NghệAn về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được BộXây dựng hướng dẫn tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 ban hànhĐịnh mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày15/4/2005 ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 công bố Định mức chi phí quản lý dự án vàtư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để thamkhảo.

Trường hợp kéo dài thời gian giám sát không do lỗi của đơnvị tư vấn giám sát thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng, điều kiện cụ thể củacông trình, các quy định của nhà nước có liên quan để lập dự toán chi phí làmcăn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Ban quản lý dự án Công trình giao thông căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh