ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 161/UBND-KTTH
V/v thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Trà Vinh, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gởi:

- Giám đốc Sở Tài chính;
- Giám đốc Sở Xây dựng.

Xét Tờ trìnhsố 33/STC ngày 18/01/2006 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thu tiền cấp giấychứng nhận sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng;

Chủ tịch UBNDtỉnh xử lý như sau:

Đồng ý việcSở Xây dựng thu tiền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu côngtrình xây dựng, như Tờ trình của Giám đốc Sở Tài chính (đính kèm); cụ thể:

1. Quyền sởhữu nhà ở:

a. Cho cánhân:

- Nhà trệtthu 50.000 đồng/giấy chứng nhận;

- Nhà lầu thu 100.000 đồng/giấy chứng nhận;

b. Cho tổchức:

- Nhà đến 300m2 thu 300.000 đồng/giấy chứng nhận;

- Nhà trên300 m2 thu 500.000 đồng/giấy chứng nhận;

2. Quyền sởhữu công trình xây dựng (cá nhân và tổ chức):

- Công trìnhđến 300 m2 thu 300.000 đồng/giấy chứng nhận;

- Công trìnhtrên 300 m2 thu 500.000 đồng/giấy chứngnhận.

3. Cấp đổi,cấp lại, xác nhận thay đổi quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xâydựng:

Thu 50.000đồng/giấy chứng nhận (tính cho 01 lần xác nhận thay đổi).

Việc thu vàchi thực hiện theo quy định hiện hành (mục IX, điểm 1.2 Thông tư số 13/2005/TT-BXDngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Cục Thuế Trà Vinh
- Kho bạc NN TV;
- BLĐ VP;
- Lưu, Khối TM, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng