BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v miễn Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách các thí sinh lớp 12 đã tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2016 (kèm theo).

Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 33 Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điểm c Khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện việc miễn Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các thí sinh có tên trong Danh sách./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ
trưởng (đ b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

DANH SÁCH

THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016
(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

I. MÔN THI TOÁN

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn vị

1

Nguyễn Đình Tuấn Anh

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

2

Nguyễn Hùng Cường

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

3

Hoàng Anh Dũng

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

4

Lê Khả Hải

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

5

Cao Minh Hiếu

THPT chuyên Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

6

Giang Trung Hiếu

THPT chuyên ĐHSP

ĐHSP Hà Ni

7

Lê Nhật Hoàng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Bình Định

8

Lê Việt Hoàng

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

9

Nguyễn Như Hoàng

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

10

Vũ Hùng

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

11

Đinh Thành Hưng

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

12

Nguyễn Khánh Hưng

THPT chuyên Trn Phú

TP. Hải Phòng

13

Nguyễn Quang Khải

THPT chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

14

Nguyễn Hà Trang

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

15

Lê Thành Long

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Bà Ra-Vũng Tàu

16

Trn Đức Mnh

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

17

Vũ Quang Minh

THPT chuyên Nguyn Trãi

Tỉnh Hải Dương

18

Phan Minh Nghĩa

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

19

Tạ Hà Nguyên

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

20

Trn Th Nhài

THPT chuyên Lê Hng Phong

Tỉnh Nam Định

21

Lê Văn Trường Nhật

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

22

Phan Duy Phúc

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

23

Đào Vũ Quang

THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

TP. Hà Nội

24

Thái Huy Quang

THPT chuyên Nguyn Huệ

TP. Hà Nội

25

Vũ Đức Tài

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

26

Nguyễn Tiến Tài

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

27

Nguyễn Nhật Tân

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

28

Lê Công Thành

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

29

Võ Hải Thiện

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

30

Nguyễn Hữu Minh Thông

THPT chuyên Lê Quý Đôn

TP. Đà Nẵng

31

Hồ Anh Tiến

THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

Tỉnh Quảng Bình

32

Nguyn Minh Tiến

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

33

Ngô Thị Trà

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

34

Lương Quốc Trung

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

35

Vũ Xuân Trung

THPT chuyên Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

36

Nguyễn Anh Tú

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

37

Nguyễn Ngọc Vinh

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

Danh sách này gm 37 thí sinh./.

DANH SÁCH

THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016
(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

II. MÔN THI VẬT LÍ

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn vị

1

Bùi Công Anh

THPT chuyên Quốc học

Tỉnh Tha Thiên-Huế

2

H Quang Anh

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

3

Nghiêm Vũ Nhật Anh

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

4

Nguyễn Thanh Tâm Anh

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

5

Nguyễn Tun Anh

THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

6

Nguyễn Tử Xuân Công

THPT chuyên Lương Văn Tụy

Tỉnh Ninh Bình

7

Nguyễn Mạnh Dân

THPT chuyên Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

8

Ngô Sỹ Dũng

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

9

Mai Tùng Dương

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

10

Hà Anh Đức

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

11

Phạm Ngọc Hà

THPT chuyên Lê Hng Phong

Tỉnh Nam Định

12

Trn Thanh Hải

THPT chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Thọ

13

Như Văn Huy

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bc Giang

14

Nguyễn Quang Hưng

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

15

Hoàng Tun Khôi

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

16

Nguyễn Đặng Sơn Lam

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

17

Trnh Thành Luân

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

18

Trn Đức Lương

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

19

Phạm Quang Minh

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Ni

20

Phạm Ngọc Nam

THPT chuyên Lê Hng Phong

Tỉnh Nam Định

21

Nguyễn Đắc Nam

THPT chuyên Bc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

22

Nguyễn Quang Nam

THPT chuyên ĐHSP

Trường ĐHSP Hà Nội

23

Phạm Trọng Nghĩa

THPT chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

24

Cao Trọng Duy Nhân

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

25

Nguyễn Đình Quang

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

26

Trn Nhật Quang

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

27

Nguyễn Lê Quân

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

28

Nguyễn Văn Quân

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

29

Vũ Ngọc Sơn

THPT chuyên Bc Giang

Tỉnh Bắc Giang

30

Đinh Thị Hương Thảo

THPT chuyên Lê Hng Phong

Tỉnh Nam Định

31

Ngô Đức Thịnh

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

32

Nguyễn Thị Huyn Trang

THPT chuyên Bc Giang

Tỉnh Bắc Giang

33

Đỗ Thùy Trang

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

34

Đào Anh Tun

THPT chuyên Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

Danh sách này gồm 34 thí sinh./.

DANH SÁCH

THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016
(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

III. MÔN THI HÓA HỌC

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn vị

1

Từ Nam Anh

THPT chuyên Lương Văn Chánh

Tỉnh Phú Yên

2

Mai Phương Chi

THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

3

Nguyn Khánh Duy

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

4

Nguyn Thị Kim Dung

THPT chuyên Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

5

Bùi Lâm Dương

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

6

Trn Hải Dương

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

7

Lê Nguyn Thùy Dương

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

8

Phm Thái Hòa

THPT chuyên ĐHSP

Trường ĐHSP Hà Nội

9

Nguyn Đức Huy

THPT chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

10

Nguyn Quách Hưng

THPT chuyên Lê Hồng Phong

TP. Hồ Chí Minh

11

Phan Thùy Linh

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

12

Hoàng Thảo Ngân

THPT chuyên ĐHSP

Trường ĐHSP Hà Nội

13

Hoàng Kim Nghị

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tỉnh Quảng Trị

14

Nguyn Bích Ngọc

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

15

Lê Hoài Phong

THPT chuyên Lê Hồng Phong

TP. H Chí Minh

16

Nguyễn Đức Quỳnh

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

17

Trn Hoài Tây

THPT chuyên Nguyn Bỉnh Khiêm

Tỉnh Quảng Nam

18

Nguyễn Thành Trung

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

Danh sách này gồm 18 thí sinh./.

DANH SÁCH

THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016
(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

IV. MÔN THI SINH HỌC

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn vị

1

Trần Minh An

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

2

Nguyn Hà Anh

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

3

Trần Huệ Anh

THPT chuyên Lê Hồng Phong

TP. H Chí Minh

4

Nguyn Hà Châu

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

5

Nguyn Thùy Chi

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

6

Vũ Th Chinh

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

7

Nguyn Tiến Dũng

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

8

Lê Văn Đức

THPT chuyên Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh

9

Lê ThThu Hà

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

10

Nguyn Ngọc Minh Hải

THPT chuyên Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh

11

Nguyn Thị Hảo

THPT chuyên Quang Trung

Tỉnh Bình Phước

12

Nguyn Đc Hiếu

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

13

Lê Thị Hng Hoa

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

14

Quốc Hùng

THPT chuyên Lê Quý Đôn

Tnh Bà Ra-Vũng Tàu

15

Lê Xuân Lượng

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

16

Phạm Lê Minh

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

17

Nguyn Đình Nam

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

18

Nguyn Hoàng Nam

THPT chuyên Nguyễn Trãi

Tỉnh Hải Dương

19

Nguyễn Thúy Nga

THPT chuyên Hạ Long

Tỉnh Qung Ninh

20

Nguyễn Thị Thúy Nga

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

21

Nguyn Phương Nguyên

THPT chuyên Lê Hồng Phong

TP. H Chí Minh

22

Phm Đc Phú

THPT chuyên Lý Tự Trọng

TP. Cn Thơ

23

Trần Bảo Sơn

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

TP. Hà Nội

24

Phạm Văn Tiệp

THPT chuyên Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh

Danh sách này gồm 24 thí sinh./.

DANH SÁCH

THÍ SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA DỰ THI OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2016
(Kèm Công văn số 1610/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 4 năm 2016)

V. MÔN THI TIN HỌC

STT

Họ và Tên

Trường đang học

Đơn v

1

Phạm Việt An

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

2

Hoàng Việt Cường

THPT chuyên Nguyễn Huệ

TP. Hà Nội

3

Trần Quc Cường

THPT chuyên Quốc Học

Tỉnh Tha Thiên Huế

4

Phạm Hoàng Dũng

THPT chuyên Hùng Vương

Tỉnh Phú Th

5

Nguyễn Đức Duy

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

6

Kiu Quốc Đạt

THPT chuyên Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

7

Nguyễn Tiến Đạt

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

8

Nguyễn Thành Đạt

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

9

Nguyễn Hoàng Đức

THPT chuyên Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh

10

Lê Anh Đức

THPT chuyên Phan Bội Châu

Tỉnh Nghệ An

11

Quốc Hướng

THPT chuyên Trần Phú

TP. Hải Phòng

12

Hồ Trung Hiếu

THPT chuyên Lương Thế Vinh

Tỉnh Đng Nai

13

Hoàng Huy Hoàng

THPT chuyên Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang

14

Vương Hy

THPT chuyên Hùng Vương

Tỉnh Bình Dương

15

Nguyễn Lê Vũ Long

THPT chuyên Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

16

Lê Tuấn Minh

THPT chuyên ĐHSP

Trường ĐHSP Hà Nội

17

Phan Đức Nhật Minh

THPT chuyên Tự nhiên

ĐHQG Hà Nội

18

Chu Trọng Nhân

THPT chuyên Lam Sơn

Tỉnh Thanh Hóa

19

Trần Tấn Phát

Trường Phổ thông Năng khiếu

ĐHQG TP. HCM

20

Nguyễn Ngọc Quang

THPT chuyên Lương Thế Vinh

Tỉnh Đồng Nai

21

Lê Minh Quang

THPT chuyên Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

22

Nguyễn Việt Thắng

THPT chuyên Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

23

Lưu Quang Tùng

THPT chuyên Lê Hồng Phong

Tỉnh Nam Định

24

Trần Thanh Tùng

THPT chuyên Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

Danh sách này gm 24 thí sinh./.