BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/BGTVT-KCHT
V/v: Thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh và đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 665/UBND – CNngày 25 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị cho phépthành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minhvà đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh;đề nghị thỏa thuận thành lập đường ngang số 140/BQLKTNS – ĐTXD ngày 25 tháng 02năm 2013 của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn; ý kiến của Tổng Công ty Đườngsắt Việt Nam về vấn đề kể trên (công văn số 405/ĐS – CSHT ngày 27 tháng 02 năm2013); quyết định số 335/QĐ – BQLKTNS ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Trưởng banquản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư và tổng mứcđầu tư giai đoạn 1 công trình: Đường Đông Tây 4 – Khu kinh tế Nghi Sơn ( đoạntừ quốc lộ 1A tại xã Trường Lâm – Đường cao tốc Bắc Nam). Sau khi nghiên cứu,xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do dự án đầu tư xây dựng công trình đường Đông Tây 4 –Khu kinh tế Nghi Sơn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị chủyếu (tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCVN 104 – 2007), điểm đầu tuyến Km 0 +00 tại nút giao với quốc lộ 1A, thuộc xã Trường Lâm đến Km 2 + 514.32 giao vớiđường cao tốc Bắc Nam, thuộc xã Trường Lâm, có nút giao cắt cùng mức giữa đườngsắt tuyến Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh tại km 235 + 865 (lý trình đường sắt), vìvậy, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưa có điều kiện xây dựng nút giao khácmức tại vị trí đường ngang này, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép xây dựngđường ngang cấp I có người gác phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 235 + 865 trêntuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh; đóng đường ngang tại Km 235 + 905tuyến đường sắt Hà Nội – tp. Hồ Chí Minh và xây dựng đường gom ngoài phạm vihành lang an toàn giao thông đường sắt nhằm chuyển giao thông của khu vực nàyvào đường ngang mới.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đềnghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố khôngbảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và ra quyết định cho phép thànhlập đường ngang cấp I phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 235 + 865 tuyến đường sắtHà Nội – tp. Hồ Chí Minh và đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắtHà Nội – tp. Hồ Chí Minh;

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng đường ngang và giảiphóng mặt bằng do Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn chi trả cho đơn vị thựchiện.

4. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệđường ngang do Công ty TNHHMTV Quản lý đường sắt Thanh Hóa và Công ty TNHHMTVthông tin tín hiệu đường sắt Vinh thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tếtheo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ độngphối hợp thực hiện việc xây dựng đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giaothông đường sắt, đường bộ ./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BT Đinh La Thăng (báo cáo),
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,
- Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn,
- Cục Đường sắt Việt Nam,
- Công ty TNHHMTVQLĐS Thanh Hóa,
- Công ty TNHHMTVTTTH ĐS Vinh,
- Lưu: VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng