BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ôtô

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 537/HQHN-GSQL ngày12/03/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc cấp giấy phép chuyển nhượng 01 xeô tô hiệu Porsche Panamera 4S, số khung WP0AB2A78AL060310, số máy M4840A01139 củabà Korng Sophary - nhân viên Đại sứ quán Campuchia đã kết thúc nhiệm kỳ côngtác tại Việt Nam từ ngày 11/8/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tránh hiện tượng tồn đọng việc sử dụng xe ôtô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại sai mục đích kéo dài;trên cơ sở nội dung quy định hoàn thành thủ tục chuyển nhượng xe trong vòng 06(sáu) tháng kể từ ngày đối tượng nêu tại khoản 3, mục 1 Thôngtư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 kết thúc nhiệm kỳcông tác tại Việt Nam (điểm c, khoản 4, Mục V Thông tư liên tịchsố 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ), hồ sơ nộp cho cơ quan Hải quan đề nghị cấp giấyphép chuyển nhượng xe (điểm a, phần II, mục 2 Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan) và nội dung đề nghịchuyển nhượng xe của Đại sứ quán Campuchia tại công hàm đề ngày 25/02/2013 đềnghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp giấy phép chuyển nhượng xe ô tô đồng thờitính thuế, thu thuế đúng theo quy định.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiếnhành kiểm tra, rà soát và tổng hợp các trường hợp chuyển nhượng xe ô tô, xe gắnmáy tượng tự như trường hợp của bà Korng Sophary mà Cục hải quan thành phố Hà Nộiđã cấp giấy phép chuyển nhượng xe (nêu có) kể từ thời điểm Thông tư liên tịch số03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG có hiệu lực thực hiện; Nội dung tổng hợp báo cáo Tổngcục qua Cục Giám sát Quản lý) trước ngày 05/04/2013.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiệnnội dung trên./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức