BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1610/TCT-TS
V/v: Kê khai lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006

Kính Gửi:

Ông Phạm Văn Khiêm
2a Đại Cồ Việt – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Ông Phạm Văn Khiêm có đơn thư ngày 10/4/2006 gửi Tổng cục Thuế hỏi về việc nghĩa vụ của mình khi đăng ký quyền sơ hữu nhà và quyền sử dụng đất, Tổng cục có ý kiến như sau:

Điều 1 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất bao gồm cả đất có nhà và vật kiến trúc trên đó, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại Điều 2 của Luật này”.

Theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì nhà, đất là tài sản phải chịu lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, trường hợp Ông Lê Hoàng Tuấn là người trúng đấu giá căn nhà số 2A Đại Cồ Việt (Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội), Ông Lê Hoàng Tuấn phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất trước khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà.

Trường hợp Ông Lê Hoàng Tuấn chuyển nhượng căn nhà nói trên cho Ông Phạm Văn Khiêm thì Ông Lê Hoàng Tuấn phải nộp thuế chuyển nhượng sử dụng đất av2 Ông Phạm Văn Khiêm phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất trước khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhà đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Ông Phạm Văn Khiêm được biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương