ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1610/VP-PC
V/v đính chính Quyết định số 105/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tư pháp, Bộ Y tế
- Bộ Công an, Bộ Khoa học - Công Nghệ
- Thường trực Thành uỷ
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Các Sở - Ngành thành phố
- UBND quận - huyện, phường xã, thị trấn

Ngày 27 tháng 6 năm 2003, Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 105/2003/QĐ-UB về quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Do sơ xuất trong quá trình đánh máy, hoàn chỉnh dự thảo nên nội dung Quyết định có một vài sai sót, nay xin đính chính lại như sau:

1. Tại Điều 2 của quyết định :

Bỏ điểm 3.3 khoản 3 Điều 2: “Thải hoá chất độc hại, chất phóng xạ vượt quá giới hạn cho phép hoặc thải xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi trùng độc hại vào nguồn nước”.

Lý do: Hành vi này đã được quy định tại điểm 3.3, khoản 3 Điều 4 quyết định này.

2. Tại Điều 5 của quyết định:

Nay thêm 3 chữ “các Nghị định” vào trước cụm từ “xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ” như sau: “Ngoài hình thức phạt tiền quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của quyết định này, tổ chức và cá nhân vi phạm tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của Chính phủ...”

Trân trọng.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND TP
PHÓ VĂN PHÒNG
Lâm Văn Ba