BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1610 TCT/DNNN
V/v: ưu đãi thuế TNDN, tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần in Phúc Yên
(Đường Trần Phú - Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 17/CV-TCKT ngày23/01/2005 của Công ty cổ phần in Phúc Yên đề nghị hướng dẫn ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) và tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế TNDN:

Theo quy định tại Mục I, II và điểm 1,Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính (nêu trên) thì:

Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Côngty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ thìthuộc đối tượng hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Để được hưởng các ưuđãi thuế suất, miễn thuế, giảm thuế TNDN, Công ty phải đáp ứng các điều kiệnquy định của từng mức ưu đãi theo hướng dẫn tại Mục II, Mục III, Phần E Thôngtư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC (nêu trên).

Theo quy định trên đây, nếu Công ty cổphần in Phúc Yên là doanh nghiệp nhà nước được chuyển thành Công ty cổ phầntheo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ và đáp ứng điềukiện theo quy định tại điểm 2, Mục I, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 và điểm 4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính (nêu trên) tuỳtheo hiệu lực thi hành của từng Thông tư thì Công ty được miễn thuế thu nhậpdoanh nghiệp 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phảinộp trong 03 năm tiếp theo.

2/ Về tiền thuê đất:

Đối với việc miễn, giảm tiền thuê đấtcho doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần, Bộ Tài chính đã cóThông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện miễn thuế, giảmthuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CPngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 và Tổng cục Thuế có công văn số 376TCT/DNNN ngày 18/2/2004 hướng dẫn thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất. Đề nghịCông ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phầnin Phúc Yên biết và thực hiện./.

(kèm theo bản copy công văn số 376TCT/DNNN ngày 18/2/2004 của Tổng cục Thuế).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc