TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam
Địa chỉ: 940 Đường 3/2, P. 15, Quận 11, TP. HCM
MST: 0301860552

Trả lời văn thư số 43/PNC-2013 ngày 13/03/2013 của Công tyvề thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1 Mục II Phần D Thông tý số 84/2008/TT-BTC ngày30/09/2008 của Bộ Tài chính hýớng dẫn về TNCN:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thựchiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khitrả thu nhập.

Các loại thu nhập phải khấu trừ:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Thu nhập từ đầu tư vốn;

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán;

- Thu nhập từ các hình thức trúng thưởng;

- Thu nhập từ bản quyền;

- Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Việc khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đượcthực hiện hàng tháng. Cơ quan trả thu nhập căn cứ vào tiền lương, tiền công vàcác khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho người lao động, thựchiện tạm giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nộp thuế, người phụ thuộc theo đăng kýcủa đối tượng nộp thuế. Trên cơ sở thu nhập còn lại và biểu thuế luỹ tiến từngphần, cơ quan trả tính thuế và khấu trừ số thuế đã tính để nộp ngân sách nhànước”.

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng lao độngvới người nước ngoài là cá nhân cư trú và thỏa thuận trả thu nhập trước thuế(thu nhập gross) thì trước khi chi trả thu nhập Công ty phải có trách nhiệmkhấu trừ thuế TNCN kê khai nộp thuế theo quy định. Trường hợp cá nhân này cuốinăm không ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay thì Công ty cấp chứng từkhấu trừ thuế để cá nhân quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

Cục thuế TP thông báo để Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp Chế;
- P. Kiểm tra 4;
- Lưu (HC, TTHT).
63840-556/13 thêu

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga