BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1611/TCHQ-GSQL
V/v xác định mã số và thuế suất mặt hàng môtơ điện dạng ống

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự quảnlý kinh tế và Chức vụ
(Đội 4 - PC15, 40B Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 468 CV/CAHN-PC15(Đ4) ngày 08/12/2008của Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ - Công an TP. HàNội về việc xác định mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng mô tơ điện dạngống (Tubular Motors) dùng cho cửa cuốn, cửa kéo, rèm kéo, nhãn hiệu LiftMasterxuất xứ Đức theo tờ khai hải quan số 949/NK /NKD/GL ngày 31/01/2005 tại Chi cụcHải quan Gia Lâm - Cục Hải quan TP. Hà Nội, số 9087/NK /KD/KV3 ngày 17/07/2007tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003, Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính; thực tế hàng hoá nhập khẩu(theo Catalogue) thì hàng hoá khai báo tại tờ khai hải quan số 949/NK /NKD/GLngày 21/01/2005 tại Chi cục Hải quan Gia Lâm - Cục Hải quan TP. Hà Nội, số9087/NK/KD/KV3 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan TP. Hải Phònglà "Động cơ điện xoay chiều đa pha, có công suất không quá 750W", mãsố 8501.51.00 (Biểu thuế ban hành theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC) mã số8501.51.00.90 (Biểu thuế ban hành theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC) thuế suấtthuế nhập khẩu 30%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tựquản lý kinh tế và Chức vụ - Công an TP. Hà Nội biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn