BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1612/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn trích kinh phí CSSKBĐ của đối tượng HSSV

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

Ngày 20/01/2014 Bộ Tài chính có Côngvăn số 952/BTC-HCSN về việc hướng dẫn trích quỹ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) củađối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) cho cơ sở giáo dục, Để thống nhất việctrích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) của đối tượng HSSVcho nhà trường, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) như sau:

1. Quỹ KCB của HSSV được xác định dựatrên tổng số HSSV của trường tham gia bảo hiểm y tế (kể cả số HSSV tham gia bảohiểm y tế theo đối tượng khác) và mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) quy định tạiĐiểm đ, Khoản 2, Điều 3 và Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 62/2009/NĐ-CPngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật bảo hiểm y tế, cụ thể:

Quỹ KCB BHYT của HSSV = Số HSSV thamgia BHYT (kể cả số HSSV tham gia BHYT theo đối tượng khác) x Mức đóng BHYT củaHSSV (3% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng BHYT) x số tháng tham gia BHYT x90%.

2. Căn cứ quỹ KCB của HSSV, cơ quanBHXH trích 12% chuyển cho nhà trường để thực hiện CSSKBĐ cho HSSV tại trường vàtổng hợp số kinh phí này vào quyết toán chi phí KCB BHYT của đơn vị theo biểumẫu đính kèm.

- Đối với thẻ BHYT của đối tượng HSSVdo BHXH tỉnh phát hành thì tổng hợp vào chi phí KCB BHYT của tỉnh quyết toán.

- Đối với thẻ BHYT của đối tượng HSSVdo BHXH tỉnh khác phát hành thì tổng hợp, thông báo như đối với chi phí KCB đatuyến.

3. Nhà trường có trách nhiệm quản lý,sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện CSSKBĐ cho HSSV theo quy định tại Thôngtư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phíthực hiện công tác y tế trong các trường học.

4. BHXH tỉnh thực hiện trích và quyếttoán kinh phí CSSKBĐ theo nội dung hướng dẫn tại văn bản này từ niên độ ngânsách năm 2013, Trường hợp năm 2013, BHXH tỉnh đã trích và quyết toán kinh phíCSSKBĐ với các trường học theo tổng số thu BHYT của đối tượng HSSV (kể cả sốHSSV tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng khác) thì phần chênh lệch giữa sốkinh phí CSSKBĐ đã quyết toán với nhà trường với số kinh phí CSSKBĐ được tríchtheo hướng dẫn tại văn bản này được chuyển sang năm 2014 để quyết toán với nhàtrường.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc yêu cầu BHXH tỉnh báo cáo về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giảiquyết./,

Nơi nhận:
- Như trên; ,
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Ban: CSYT, BT;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

BHXH VIỆT NAM
BHXH TỈNH……..

SỐ THU BHYT VÀTRÍCH KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM...

Số TT

Đối tượng

Số người

SỐ THU CỦA ĐỐI TƯỢNG TỰ ĐÓNG

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ ĐÓNG

TRÍCH KINH PHÍ CSSKBĐ

Tổng số

Năm nay

Năm sau

Tổng số

NSNN đã hỗ trợ

NSNN còn phải hỗ trợ

Cộng

Năm nay

Năm sau

Cộng

Năm nay

Năm sau

Tổng số

Năm nay

Năm sau

I

2

3

4=5+6

5

6

7=8+11

8=9+10

9

10

11=12+13

12

13

14=15+16

15

16

1

HSSV địa phương

2

HSSV trung ương

3

HSSV đối tượng khác

3.1

HSSV nội tỉnh

3.2

HSSV ngoại tỉnh

Tổng cộng

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Trưởng phòng thu
(ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

Ngày tháng năm
Giám đốc(ký, họ tên)

Ghi chú:

- Cột số 3: Số HSSV tham gia BHYT

- Cột số 4, 5, 6: Số thực thu BHYTcủa đối tượng HSSV bao gồm số thu của năm nay và số thu trước cho năm sau

- Cột số 7-13: Số NSNN hỗ trợ đóngBHYT cho đối tượng HSSV bao gồm số NSNN đã hỗ trợ đóng BHYT năm nay, số thutrước cho năm sau và số NSNN còn phải hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV năm nay, sốNSNN cần phải hỗ trợ đóng năm sau

- Cột số 14, 15, 16: Số trích kinhphí CSSKBĐ của năm nay và số trích trước của năm sau

Cách tính số trích CSSKBĐ như sau:

KPCSSKBD= 12% x QKCBHS

Trong đó:

QKCBHS: Quỹ KCB của HSSV được xác địnhdựa trên số thẻ BHYT và mức đóng BHYT HSSV theo quy định hiện hành, được xácđịnh theo công thức:

QKCBHS = (90% x mhs x nhs xsố tháng)

mhs: Mức đóng BHYT của HSSV = 3% mứclương cơ sở tại thời điểm đóng

nhs: Số HSSV của nhà trường có thẻ BHYT(kể cả số HSSV tham gia BHYT theo đối tượng khác).