BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 613/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thanh toán chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động tới công trường.

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015.

Kínhgửi: Sở Giao thôngvận tải tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 775/SGTVT-KTTĐ ngày 17/6/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đề nghịhướng dẫn thanh toán chi phí di chuyển lực lượng thi công, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồngxây dựng căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với các quy định củapháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Vì vậy, đối với trường hợp nêutrong văn bản số 775/SGTVT-KTTĐ ngày 17/6/2015, các bên cần căn cứ hồ sơ mời thầu,hồ sơ dự thầu và các hồ sơ khác của hợp đồng để xác định việc thanh toán chiphí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường cho nhàthầu. Tuy nhiên, thông thường giá gói thầu xây lắp đã bao gồm cả chi phí dichuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường, việc tách cácchi phí này ra khỏi giá gói thầu là không hợp lý; khi dự thầu nhà thầu cần tínhtoán đầy đủ các chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động tớicông trường trong giá dự thầu.

Giá ca máy xác định theo hướng dẫncủa Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng chưa tính đến chiphí di chuyển thiết bị thi công đến công trình. Chi phí di chuyển thiết bị thicông đến công trình xác định trong chi phí khác trong dự toán xây dựng côngtrình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnhSơnLa thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh