BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613/BYT-QLD
V/v đính chính tên thuốc tại Danh mục thuốc có chứng minh TĐSH (Đợt 2)

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco.

 

Bộ Y tế thông báo đính chính tênthuốc có Số thứ tự 44 tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học banhành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tếcông bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 2) nhưsau:

- Tên thuốc đã công bố: Zinmax

- Số đăng ký: VD-11919-10

- Nhà sản xuất: Công ty Cổ phầnxuất nhập khẩu Y tế Domesco

- Nay đính chính tên thuốc chínhxác là: Zinmax-Domesco 500 mg.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vịbiết./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y-Bộ Quốc phòng; Cục Y tế-Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải-Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên