BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1613/TCHQ-KTTT
V/v xác định hàng không chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 354/HQHCM - NV ngày 9/2/2009 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh V/v xác định hàng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT),Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.1, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thì sản phẩm chăn nuôi chưa chếbiến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường ở khâu nhập khẩuthuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm 2.11, mục II, phần B Thông tư số32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thì thực phẩm tươi sống chưa quachế biến ở khâu kinh doanh thương mại có mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Như vậy, thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến ở khâu nhậpkhẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nhưng chịu thuế suất thuế GTGT 5% ởkhâu kinh doanh thương mại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông