BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1614/BGTVT-KHĐT
V/v: Thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án ĐTXD công trình Bến cảng SSIT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty LD Dịch vụ container Quốctế Cảng Sài Gòn - SSA

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 1909A/SSIT-BD ngày02/3/2009 của Công ty LD Dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA đề nghịthẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng container Quốc tế Cảng Sài Gòn (SSA),trong đó điều chỉnh cao độ bến, bãi; điều chỉnh mặt bằng bố trí container và vịtrí các công trình phụ trợ; điều chỉnh tuyến kè và kéo dài cầu dẫn, gửi kèm hồsơ dự án gồm thiết kế cơ sở điều chỉnh (thuyết minh và bản vẽ) do tư vấn Berger/ABAMEngineers Inc. (Mỹ) lập tháng 01/2009; Báo cáo thẩm tra thiết kế cơ sở điềuchỉnh do Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (PortCoast) lập.

Về vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, cao độ bến, bãi của bến cảng phải phù hợpvới nhu cầu khai thác của cảng, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời phù hợp vớiquy hoạch chung của Khu công nghiệp, Bộ GTVT không phản đối.

2. Chấp thuận về nguyên tắc việc điều chỉnh mặt bằng bếncảng, lùi tuyến kè vào bờ và kéo dài cầu dẫn. Giao Cục Hàng hải Việt Nam xemxét, thoả thuận cụ thể, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung của khu vực, không ảnhhưởng tới các bến lân cận.

3. Ngoài các vấn đề Bộ GTVT đã đề cập tại công văn số 6474/BGTVT-KHĐT ngày 10/10/2007 và các vấn đề mà Tư vấn thẩm tra bổ sung đã nêu,đề nghị lưu ý thêm các vấn đề sau:

- Xử lý thoát nước khu bãi hợp lý để không ảnh hưởng đến cáccảng lân cận có cao độ thiết kế thấp hơn; giải pháp kỹ thuật trong thiết kế nạovét khu nước và điều chỉnh tuyến kè đảm bảo không gây mất ổn định, ảnh hưởngđến các dự án liền kề.

- Kết cấu kè bảo vệ bờ và giải pháp đóng cọc qua lớp đá cóchiều dày lớn.

Trên đây là ý kiến thẩm định bổ sung của Bộ GTVT về thiết kếcơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng container Quốc tế Cảng Sài Gòn -SSA để Chủ đầu tư xem xét quyết định ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Sở GTVT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hàng Hải Việt Nam;
- Portcoast;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức