TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1614/CT-TTHT
V/v khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Chủ Đầu Tư công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, bằng nguồn vốn ODA trên địa bàn thành phố;
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình bằng nguồn vốn NSNN, bằng nguồn vốn ODA trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Khoản 3, điều 24 Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật quản lý quy định về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối vớicác công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn: “Kho bạc nhà nước trên địa bàn cótrách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ quyđịnh là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục côngtrình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự ánODA thuộc diện chịu thuế GTGT”.

Căn cứ công văn số 17848/BTC-TCTngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số28/2011/TT-BTC ,

Cục Thuế TP. HCM thông báo đến cácchủ đầu tư có công trình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhànước, các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA như sau:

1. Khi ký hợp đồng với các nhà thầuxây dựng để thực hiện thi công công trình phải gửi Thông báo: Tên địa chỉ côngtrình xây dựng; tên chủ đầu tư, tên nhà thầu xây dựng, địa chỉ nhà thầu, mã sốthuế của nhà thầu xây dựng, cơ quan quản lý thu thuế nhà thầu xây dựng đến Cụcthuế Thành phố.

2. Chủ đầu tư khi lập chứng từthanh toán vốn đầu tư phải có trách nhiệm kê khai đầy đủ các thông tin theođúng mẫu biểu Giấy rút vốn đầu tư (mẫu số C3- 01/NS ban hành kèm theo công vănsố 17848/BTC-TCT ) để Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán và thực hiện việckhấu trừ thuế GTGT (2% trên số tiền thanh toán).

3. Căn cứ chứng từ thu ngân sáchnhà nước (giấy nộp tiền vào NSNN) do Kho bạc Nhà nước giao, chủ đầu tư giao lạicho các nhà thầu xây dựng.

4. Người nộp thuế (đơn vị nhận thầuxây dựng công trình) có trách nhiệm kê khai thuế GTGT theo quy định tại Điều 10Thông tư số 28/2011/TT-BTC và được trừ số thuế đã nộp NSNN (do Kho bạc Nhà nướcthực hiện khấu trừ) khi thực hiện khai thuế, nộp thuế GTGT.

Cục Thuế TP. HCM thông báo để cácchủ đầu tư, nhà thầu xây dựng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài Chính (để báo cáo);
- Tổng cc Thuế (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Kho Bạc NN TP (để báo cáo)
- Kho Bạc NN các Quận/Huyện “để phối hợp thực hiện”
- BLĐ Cục;
- Các Phòng thuộc Cục;
- Các CCT Quận/Huyện;
- Trang City Web, Trang Web Cục thuế;
- Lưu HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm