BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1614/LĐTBXH-LĐVL
V/v tuyển lao động và hợp đồng lao động của Văn phòng đại diện của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội , ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng thường trú tại Hà Nội của Hãng hàng không SACNDINA AIRLINES SYSTEM

Trả lời công văn số M305044 ngày 15/5/2003 của quý văn phòng về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc tuyển lao động Việt Nam vào làm việc cho các Văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 và Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu kỹ các văn bản trên để thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM




Nguyễn Đại Đồng