BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1614/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1202/HQHP-NV ngày 12/03/2008 của Cục Hảiquan Tp Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến C/O, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Việc đánh dấu "/" thay vì dấu "Ö" tại ô số 13 trên C/O là không đúng quy địnhtại mặt sau của C/O (overleaf notes). Tuy nhiên, Bộ Thương mại Malaysia đã cóthư thông báo về việc đánh dấu "/" ở ô số 13 trong một trường hợptương tự. Theo đó, trường hợp không có nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O và xuấtxứ thực tế hàng hoá, việc đánh dấu "/" được chấp nhận.

- Hoá đơn do bên thứ 3 phát hành: Theo quy định tại mặt sauC/O, trong trường hợp hoá đơn được cấp bởi một nước thứ ba, đánh dấu vào mụctương ứng trên ô số 13 trên C/O, đồng thời ghi các thông tin như tên và nướccủa công ty phát hành hoá đơn vào ô số 7. Trường hợp tên công ty không được thểhiện trên ô số 7 (thay vào đó là dấu "**" để nhắc lại tên công ty đềcập tại ô số 1) mà chỉ ghi địa chỉ của công ty, nếu không có nghi ngờ về tínhtrung thực của các nội dung khai báo trên C/O, cách thể hiện như vậy được chấpnhận. Tổng cục sẽ có thông báo tới các cơ quan có liên quan yêu cầu cơ quan cấpthực hiện đúng các quy định đã cam kết.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp Hải Phòng tiến hành kiểm tra hồ sơcác lô hàng có liên quan, căn cứ hướng dẫn trên và xử lý theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh