BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1615/BGTVT-KCHT
V/v: Thành lập đường ngang tại Km 70 + 918 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Giao thông nông thôn tỉnhHải Dương tại công văn số 481/CV – GTNT ngày 13 tháng 10 năm 2008 về việc thànhlập đường ngang tại Km 70 + 772 hoặc tại Km 70 + 918 tuyến đường sắt Gia Lâm –Hải Phòng; công văn số 1348/UBND – VP ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhândân tỉnh Hải Dương xin thành lập đường ngang có sử dụng lâu dài tại Km 70 + 772tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng và ý kiến của Tổng Công ty Đường sắt ViệtNam về vấn đề kể trên (công văn số 404/ĐS – CSHT ngày 12 tháng 03 năm 2009)trong dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ quốc lộ 5 vào nhàmáy chế biến phân rác hữu cơ từ rác thải sinh hoạt của tỉnh Hải Dương do BanQuản lý dự án giao thông nông thôn tỉnh Hải Dương làm đại diện chủ đầu tư. Saukhi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ quốclộ 5 vào nhà máy chế biến phân rác hữu cơ là dự án cấp thiết, phục vụ dân sinhtrên địa bàn tỉnh Hải Dương, có nút giao cắt cùng mức giữa đường sắt tuyến GiaLâm – Hải Phòng tại km 70 + 772 (lý trình đường sắt) với quốc lộ 5 tại Km 66 + 192(lý trình đường bộ), vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưa có điềukiện xây dựng nút giao khác mức tại vị trí đường ngang này đồng thời để làmgiảm thiểu tai nạn giao thông tại đường ngang dân sinh tại Km 70 + 918 (lýtrình đường sắt), Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép xây dựng đường ngangcấp III có người gác phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 70 + 918 trên tuyến đườngsắt Gia Lâm – Hải Phòng.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đềnghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố khôngbảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và ra quyết định cho phép thànhlập đường ngang cấp III phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 70 + 918 tuyến đường sắt GiaLâm – Hải Phòng.

Đường ngang tại km 70 + 918 phải đảm bảo các thông số kỹthuật chủ yếu sau đây:

- Góc giao cắt: 900;

- Bề rộng đường là: 12m; trong đó: Bề rộng mặt đường Bm : 7m; bề rộng lề đường Blề : 2×2,5m.

- Trắc dọc đường bộ:

+ Bên phải đường sắt theo lý trình: 0%

+ Bên trái đường sắt theo lý trình: ≤ 6%

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng đường ngang do BanQuản lý dự án giao thông nông thôn tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm chi trả chođơn vị thực hiện.

4. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệđường ngang do Công ty Quản lý đường sắt Hà – Hải và Công ty TTTH đường sắt HàNội thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch nhà nước cân đốihàng năm cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

5. Giao Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn chủ đầu tư xây dựngđường ngang tại Km 70 + 918 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng lắp đặt đầy đủcác công trình, thiết bị đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trên quốc lộ 5theo quy định tại khu vực đường ngang.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ độngphối hợp thực hiện việc xây dựng đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giaothông đường sắt, đường bộ ./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BT Hồ Nghĩa Dũng (báo cáo),
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương,
- Ban QLDA giao thông nông thôn tỉnh Hải Dương,
- Cục Đường sắt Việt Nam,
- Cục Đường bộ Việt Nam,
- Công ty QLĐS Hà – Hải,
- Công ty TTTH Đường sắt Hà Nội,
- Lưu: VT, KCHTGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng