BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1615/LĐTBXH-PCTNXH
V/v áp dụng tạm thời hệ thống sổ ghi chép ban đầu báo cáo thống kê định kỳ về cai nghiện phục hồi tại các cơ sở cai nghiện

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày 28/6/1996, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 844/LĐTBXH-QĐ về việc quy định chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê định kỳ về phòng chống các TNXH áp dụng cho các cấp quản lý của ngành. Quyết định 844 bao gồm 2 nội dung: Chế độ ghi chép ban đầu và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ, được thực hiện tại 3 cấp xã, huyện, tỉnh và các Cơ sở chữa bệnh.

Qua hơn 6 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, những ưu điểm, Quyết định 844 đã bộc lộ một số điểm không còn phù hợp, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Trong khi chờ nghiên cứu sửa đổi toàn diện Quyết định 844, để kịp thời cập nhật số liệu, xử lý thông tin phục vụ cho công tác cai nghiện, phục hồi, Bộ đề nghị Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cai nghiện, phục hồi cho đối tượng theo Pháp lệnh xử lý hành chính và Luật phòng chống ma tuý thực hiện ghi chép và báo cáo thống kê định kỳ về công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma tuý theo các biểu mẫu và hướng dẫn đính kèm, bao gồm:

1. Sổ theo dõi người nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện (mã hiệu 05-STNXH);

2. Báo cáo thống kê định ký về công tác chữa trị, giáo dục cho người nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện (mã hiệu 03-1/PCTNXH);

3. Báo cáo thống kê định kỳ về công tác chữa trị, giáo dục cho người nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện (mã hiệu 03-2/PCTNXH).

Việc thực hiện áp dụng từ tháng 6/2003. Các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị phản ánh về Bộ (qua Cục phòng chống tệ nạn xã hội, điện thoại: 04-8246113 hoặc 04-8241697) để phối hợp xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc