BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1615/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp công văn số
05/CV-MTX

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 05/CV-MTX ngày 20/02/2013 của Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanhvề đề nghị miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lýrủi ro trong kiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đốivới các lô hàng phế liệu nhập khẩu của quý công ty được thực hiện theo quy địnhtại khoản 1a Điều 15, 28, 29, 30 của Luật Hải quan, điểm c2 khoản 3 Điều 45Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 và Điều 42, 43 Luật bảo vệ môi trườngngày 29/11/2005, Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 8/9/2006, Điều 4, 5, 9, 10Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012.

Tổng cục thông báo để quý Công tyđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ TRƯỞNG BAN
Quách Đăng Hòa