BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1615 TCT/NV2
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu Intimex

Trả lời công văn số 400 IN/TCKT ngày 6/3/2003 của Công ty XNK Intimex về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty XNK Intimex xuất khẩu hàng hoá cho nước ngoài không thực hiện xuất khẩu hàng hoá cho nước ngoài không thực hiện thanh toán qua ngân hàng (thanh toán bằng tiền mặt từ 30/9/2002 trở về trước, nếu bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu theo quy định tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 12/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và xử lý hoàn thuế theo quy định đối với hàng xuất khẩu từ 1/10/2002, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định đối với hàng xuất khẩu. Công ty phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty XNK Intimex biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc