TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH DDB Việt Nam.
Đ/chỉ: Kumho 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Mã số thuế: 0311881262.

Trả lời văn bản số 01/13 ngày 14/3/2013 của Công ty về thuếthu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNCN;

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế,

Trường hợp Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN năm2012 theo mẫu số 05/KK-TNCN (ban hành kèm Thông tư số 28/2011/TT-BTC ) thì chỉtiêu [40] Tổng số thuế TNCN đã nộp NSNN là tổng số thuế TNCN đã nộp vào NSNNtính theo nghĩa vụ thuế phát sinh thể hiện trên tờ khai từ kỳ tính thuế tháng 01/2012đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2012 (bao gồm cả số thuế đã nộp trong năm 2013đến khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2012).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KK-KTT; TNCN, KT 2;
- Web Cục Thuế;
- Lưu (TTHT, HC)
564-65110/2013tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga