BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/2013/CV /E-BLOCK ngày 29/3/2013 của Công ty cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyênvề chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp(phôtô công văn đính kèm). Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ kèm theo công văn củaCông ty trình bày:

- Công ty được Sở Kế hoạch và Đầutư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0305799651ngày 21/10/2008 tại 60 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh vớingành nghề sản xuất mua bán vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).

- Từ thời điểm thành lập, Công tytiến hành các hoạt động chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng nhà máy gạch bêtông nhẹ không nung tại Cụm Công nghiệp Thịnh Phát, Ấp 3, xã Lương Bình, BếnLức, Long An. Ngày 22/01/2009 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số50120000080 do UBND tỉnh Long An cấp chứng nhận việc đầu tư dự án xây dựng nhàmáy sản xuất gạch bê tông hấp siêu nhẹ và có ghi mức ưu đãi đối với dự án: Thuếsuất thuế TNDN 10% trong 15 năm kể từ khi chính thức đi vào hoạt động sản xuấtkinh doanh; Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 9năm tiếp theo, tính từ ngày 22/1/2009.

- Ngày 20/2/2009, Công ty hoàn tấtviệc đăng ký thành lập Chi nhánh hoạt động độc lập tại tỉnh Long An nhằm mụcđích triển khai, thành lập và quản lý nhà máy.

Để có đủ cơ sở xem xét giải quyếtcụ thể vướng mắc của doanh nghiệp về ưu đãi thuế TNDN, đề nghị Cục Thuế tỉnh LongAn báo cáo rõ một số nội dung như sau:

- Công ty bắt đầu hoạt động và phátsinh doanh thu, thu nhập chịu thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nàotại trụ sở chính? việc phát sinh doanh thu này bắt đầu từ thời điểm nào?

- Chi nhánh Long An của Công ty cổphần Gạch Khối Tân Kỷ Nguyên là đơn vị hạch toán độc lập hay phụ thuộc Công ty?Việc thành lập Chi nhánh Long An có phải trên cơ sở từ dự án xây dựng nhà máygạch hay không và đây có phải là dự án đầu tư mở rộng của Công ty cổ phần GạchKhối Tân Kỷ Nguyên không? Dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch bê tông hấp siêunhẹ bắt đầu triển khai từ thời điểm nào, bắt đầu đưa vào sản xuất kinh doanh vàphát sinh doanh thu, thu nhập chịu thuế từ thời điểm nào?

Cục Thuế báo cáo đề xuất phương ángiải quyết bằng văn bản. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Cục Thuế, Tổng cụcThuế xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Long An Công ty CP Gạch Khối Tân Kỷ Nguyên (Đ/c: Cụm công nghiệp Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An);
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường