BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1617/BCT-CNĐP
V/v: hỗ trợ duy trì sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp địa phương

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: SởCông Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cácdoanh nghiệp công nghiệp địa phương, phần lớn là công nghiệp dân doanh có vaitrò quan trọng, thậm chí là chủ yếu đối với tăng trưởng kinh tế, phát triểncông nghiệp, giải quyết việc làm – thu nhập … ở nhiều địa phương, hiện đang rấtkhó khăn do suy giảm kinh tế. Theo số liệu thống kê, giá trị sản xuất côngnghiệp địa phương tháng 01 năm 2009 giảm 4%, trong đó công nghiệp quốc doanhđịa phương giảm 11,4%, công nghiệp dân doanh giảm 2,8% so với cùng kỳ nămtrước; nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, cơ sở công nghiệp nông thôn(doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã Công nghiệp – Tiểu thủ côngnghiệp (CN-TTCN), các hộ sản xuất kinh doanh cá thể tại huyện, thị xã, xã) đãphải ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do khó khăn về thị trường, sảnxuất thua lỗ, dư nợ quá hạn phát sinh không có khả năng thanh toán …

Đểgóp phần thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 củaChính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trìtăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu,nhiệm vụ của ngành công thương năm 2009; Bộ Công thương đề nghị Giám đốc Sở CôngThương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiệnmột số công việc sau:

1.Các địa phương, đặc biệt là những địa phương có kết quả thực hiện sản xuất côngnghiệp kinh doanh thương mại tháng 01 năm 2009 đạt thấp hơn mức tăng trưởngchung và kế hoạch giao, cần nghiêm túc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạchcủa địa phương mình; làm rõ những mặt được, chưa được và những khó khăn, vướngmắc để tìm mọi biện pháp tháo gỡ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp,kinh doanh thương mại, đầu tư xây dựng nhằm hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạchnăm 2009.

2. Tăngcường theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, lao động,việc làm của các doanh nghiệp công nghiệp địa phương, đặc biệt là các doanhnghiệp dân doanh, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, đánh giá đúng tìnhhình, làm rõ khó khăn, vướng mắc và tìm mọi biện pháp tháo gỡ nhằm duy trì vàthúc đẩy các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp này phát triển.

3.Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành có liên quan ở địa phương để giúp cácdoanh nghiệp công nghiệp địa phương tận dụng (tham gia, thụ hưởng) các chínhsách do việc thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương mang lại, ví dụ: chính sách hỗ trợ lãisuất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh, chínhsách bảo lãnh cho doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, máy móc để đầu tư phát triểnsản xuất, đổi mới công nghiệp, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ vàvừa tham gia thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng (giao thông, năng lượng),các dự án đầu tư của các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước …

4.Tập trung nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, kinh phí khuyến công và kinh phíxúc tiến thương mại địa phương để thực hiện các đề án khuyến công, xúc tiếnthương mại hỗ trợ trực tiếp thiết thực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn(doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã CN-TTCN, các hộ sản xuất kinhdoanh cá thể) theo hướng dẫn của Cục Công nghiệp địa phương tại Công văn số 17/CNĐP-QLKC ngày 02 tháng 02 năm 2009.

5.Các đồng chí Giám đốc Sở Công Thương phải đặt công tác chỉ đạo thúc đẩy sảnxuất của các doanh nghiệp công nghiệp địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệpdân doanh, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn là một nhiệm vụ trọng tâm trongnăm 2009, định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) lập báo cáo gửi về Cục Công nghiệpđịa phương để tổng hợp báo cáo Bộ tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, việclàm của các doanh nghiệp công nghiệp địa phương và đề xuất những vấn đề vượtthẩm quyền để giải quyết, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển.

Nơi nhận:
- VPCP (để báo cáo TTg và các P.TTg);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Cục, Vụ: các Tập đoàn, TCTy, Cty; các đơn vị HCSN thuộc Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, CNĐP (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang