BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1617/BTC-VP
V/v thực hiện thuế GTGT lô 09-1

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro.

Trả lời công văn số 393/TCKT ngày23/1/2014 của Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro về thuế GTGT hàng hóa nhậpkhẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Bộ Công Thương thốngnhất dự thảo công hàm về vấn đề thuế GTGT hàng nhập khẩu cho lô 09-1 trìnhChính phủ Việt Nam gửi Chính phủ Liên bang Nga; Để hoạt động sản xuất kinhdoanh của Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro được thực hiện bình thường, Bộ Tàichính đề nghị tiếp tục thực hiện văn bản số 15268/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 củaBộ Tài chính về việc thực hiện nộp thuế GTGT và ghi tiền thuế GTGT trên hóa đơnbán hàng xuất cho Vietsopetro đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầukhí tại lô 09-1 đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, Bộ CôngThương.

Văn bản này thay thế văn bản số 838/BTC-TCHQ ngày 17/1/2014 của Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính trả lời để Liên doanhViệt - Nga Vietsopetro được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để t/hiện);
- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/hiện);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Vụ PC BTC;
- Lưu: VT, VP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn