BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1617/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với công nhân ghi đồng hồ và thu tiền nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1529/UB-LĐTBXH ngày 22/5/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xếp lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước thuộc Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội theo thang lương A.8, nhóm I (thang lương công trình đô thị) ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp.

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo để Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội chuyển xếp lại lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước theo thoả thuận nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng